Omtale

AAL-prosjekter

Forskningsrådet omtaler AAL prosjekter som Karde deltar i.
Omtale om PIA-prosjektet på Asker kommune sin nettside.
ICT for increased quality of life for the elderly. Public Service Review: Health an Social Care: issue 30. Side 92-93.
Mylife-prosjekt som suksesshistorie: AAL Project success stories som PDF og på AAL sin nettside.

IKT for personer med utviklingshemning

Verdikt omtaler e-Me’s første resultater

Norges forskningsråds program Verdikt har publisert en artikkel om e-Me.

Kursomtale i Samfunn for alle

NFU har i tidsskriftet “Samfunn for alle” (3/2011, s. 18-19) publisert omtale av Kardes IKT-kurs for mennesker med utviklingshemning.

Veileder om kognitiv tilgjengelighet

I 2010 utviklet Norsk Regnesentral og Karde en veileder som adresserte et udekket behov. Veilederen viser hvordan
man kan utforme gode elektroniske tjenester for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Den er nyttig for alle
som lager nettinnhold eller utformer nettsider. Veilederen finnes her:
Utformingsveilederen ”Kognitiv tilgjengelighet av nettsider og nettsteder”.

Veilederen ble omtalt av:

Semicolon-prosjektet i fokus

Norstella om viktigheten av SEMICOLON: Norges ambisjon: Verdensmester i eForvaltning! Men mange hindrer gjenstår (Administrerende direktørs kommentarartikkel 7.9.2009).
Computerworlds nettutgave ble Semicolon-prosjektet omtalt i 2008.
Digi.no omtalte Semicolon-prosjektet som et viktig initiativ “Norge er sinke i elektronisk samhandling”.

UNIMOD-stand på Digital Hverdag

I månedsskiftet januar-februar 2008 hadde UNIMOD-prosjektet egen stand i ÅstvedtGruppens messeområde i opplevelsesmessen som arrangeres i forbindelse med konferansen Digital Hverdag.

OSIRIS

Karde hadde en sentral rolle i Eureka-prosjektet OSIRIS. Prosjektet skulle etablere en plattform for utvikling av tjenester
på mobitelefon og digital TV. Skatte-direktoratet deltok for å utforske hvordan mobiltelefon og digital TV kan utnyttes
som kanaler for elektroniske skattetjenester. Dette arbeidet ble presentert i Skattebladet (nr. 6 desember 2006, s. 6-7).

DIADEM

Karde tok sammen med Norsk Regnesentral initiativet til posjektet DIADEM – Delivering Inclusive Access for Disabled
or Elderly Members of the Community. Prosjektet var treårig, og ble finansiert av programmet e-Inclusion under
Information Society Technologies i EUs 6. rammeprogram for FoU. Formell oppstart var 1.9.2006. DIADEM-prosjektet
fikk en del oppmerksomhet:
• Computerworld.
• Programmet IT Funk i Norges forskningsråd.

Kontaktperson

Riitta Hellman, mobil 982 11 200.