Sammen med andre: Tilrettelagte digitale temamøter (2021-2022)

Tema og målsetting

Karde ville i prosjektet, i samarbeid med NFU, (a) eksperimentere med ulike, enkle nettmøter mellom små grupper av mennesker med utviklingshemning – basert på interesser og viktige tidspunkter i året – og (b) lage hjelpemidler for mennesker med utviklingshemning og deres støtteapparat for å opprette, ad­mi­nis­trere, moderere, delta i og understøtte slike grupper på en trygg og god måte. (Med grupper menes her f.eks. to geografisk adskilte grupper eller en gruppe individer som sitter geografisk adskilt.) Ressursene skal inne­holde både praktiske vei­ledere og ikke minst verktøy for å ivareta personvern og “nettetikette”.

Prosjektets organisering

Norsk forbund for Utviklingshemmede (NFU) var søkerorganisasjon og samarbeidsparter i prosjektet. Karde utførte mesteparten av prosjektarbeidet. Prosjektet foregikk fra høsten 2021 til 30.6.2023.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert med midler fra Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, administrert av Stiftelsen Dam.

Utvalgte lenker

Kontakt

Kardes prosjektleder: Riitta Hellman
Mobil: 982 112 00

Prosjektkoordinator hos NFU: Helene T. Strøm-Rasmussen
Mobil: 900 74 060

4 unge mennesker ser på dataskjermen sammen

Side oppdatert 17.8.2023