Brukerundersøkelser og brukermedvirkning

Karde har solid erfaring med forskjellige typer brukerundersøkelser som en integrert del av prosjektvirksomheten. Vi utnytter brukerundersøkelser bl.a. for å finne ut:

 1. Hvordan IKT-systemer og tjenester bør utformes for å få størst mulig nytte og treffsikkerhet for målgruppen(e) (innhenting av krav og ønsker).
 2. Om IKT-systemer og tjenester fungerer i henhold til hensikten for brukerne, herunder brukere med spesielle behov (tilbakemeldinger).
 3. Om IKT-systemer og tjenester tilfredsstiller lovmessige krav til for eksempel tilgjengelighet (universell utforming).
 4. Om IKT-systemene spiller sammen som en helhet både for å gjøre tjenesteyterens arbeid/oppgaveløsing mest mulig effektiv, og for å tilby enklest mulig tjenester til brukere (interoperabilitet/samhandling).
 5. Om IKT-systemer og tjenester egner seg for å løse samfunnsutfordringer.

Metoder

Vi bruker en portefølje av anerkjente metoder for brukerundersøkelser, både kvalitative og kvantitative. I enkelte prosjekter supplerer vi med mer eksperimentelle eller kreative metoder, avhengig av hvordan brukere ønskes involvert og hvordan de selv ønsker å medvirke, eller om gruppedynamikken krever stimulans.

For analyser av eksisterende IKT-systemer benytter vi også automatiserte verktøy for tilgjengelighetssjekk ift. etablerte standarder. Dette gjør vi i tillegg til tilgjengelighetsanalyser der det trengs et menneske for å gjennomføre analysen, f.eks. om tekstene i en nettjeneste er lettleste.

De vanligste metodene Karde benytter for brukerundersøkelser og brukermedvirkning er:

 • semistrukturerte intervjuer
 • individuelle dybdeintervjuer
 • fokusgrupper
 • observasjoner
 • brukerreiser
 • utvikling av personas
 • papirprotytyping/mock-ups
 • scenarioer, empathy maps, use cases
 • on-line spørreskjemaer

Kontakt

Riitta Hellman, mobil 982 11 200

Side oppdatert 17.6.2021