Brukerundersøkelser

Karde har solid erfaring med forskjellige typer brukerundersøkelser som en integrert del av prosjektvirksomheten. Vi utnytter brukerundersøkelser bl.a. for å finne ut:

 1. Om IKT-systemer og tjenester egner seg for å løse samfunnsutfordringer
 2. Hvordan IKT-systemer og tjenester bør utformes for å få størst mulig nytte og treffsikkerhet for målgruppen(e) (innhenting av krav og ønsker)
 3. Om IKT-systemer og tjenester fungerer i henhold til hensikten for brukerne, herunder brukere med spesielle behov (tilbakemeldinger)
 4. Om IKT-systemer tilfredsstiller lovmessige krav til for eksempel tilgjengelighet (universell utforming)
 5. Om IKT-systemene spiller sammen som en helhet både for å gjøre tjenesteyterens arbeid/oppgaveløsing mest mulig effektiv, og for å tilby enklest mulig tjenester til brukere (interoperabilitet/samhandling)

Metoder

Vi bruker en portefølje av anerkjente metoder for brukerundersøkelser, både kvalitative og kvantitative. I enkelte prosjekter supplerer vi med mer eksperimentelle eller kreative metoder, avhengig av hvordan brukere ønskes involvert og hvordan de selv ønsker å medvirke, eller om gruppedynamikken krever stimulans.

For analyser av eksisterende IKT-systemer benytter vi også automatiserte verktøy for tilgjengelighetssjekk ift. etablerte standarder. Dette gjør vi i tillegg til tilgjengelighetsanalyser der det trengs et menneske for å gjennomføre analysen, f.eks. om tekstene i en nettjeneste er lettleste.

De vanligste metodene Karde benytter for brukerundersøkelser er:

 1. Semistrukturerte intervjuer
 2. Individuelle dybdeintervjuer
 3. Fokusgrupper
 4. Observasjoner
 5. Personas, papirprotytyping/mock-ups, scenarioer, empathy maps, use cases osv. integrert i 1-4 over, etter behov (kreativitet, mer eksperimentell metode)
 6. Spørreskjemaer

Kontakt

Riitta Hellman, mobil 982 11 200

Intervju