Bruk av eksisterende e-læringsressurser i tjenesteyting

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Karde har i samarbeid utviklet mange gratis e-læringsressurser for opplæring av mennesker med utviklingshemning, med støtte fra Stiftelsen Dam. Bruken av e-læringsressursene er i stor grad konsentrert rundt individuelle pådriveres innsats. Vi opplever mange positive tilbakemeldinger fra personer som har begynt å bruke ressursene på mange ulike måter.

Målsettingen med dette prosjektet er å få langt flere brukere av e-læringsressursene, både støtteapparatet og via dem mennesker med utviklingshemning.

Vi vil i prosjektet utvikle og teste ut en modell for ledelsesforankring, primært i kommuner, for personalet som jobber med mennesker med utviklingshemning. Vi skal også arbeide med spredning av informasjon om e-lærings­ressursene. Modellen vil beskrive hva som skal spres, til hvem og når. Ledelsesforankring vil tillegges stor vekt i arbeidet med å få utnyttet e-læringsressursene i profesjonelle sammenhenger.

I tillegg vil vi utvikle en tilhørende metode for kursing og opplæring til støtteapparatet om den praktiske bruken av ressursene.

Brukermedvirkning

Metodene for brukermedvirkning er semistrukturerte intervjuer og en bred spørreundersøkelse. Testvirksomheten vil foregå i to kommuner.

Organisering

Prosjektet varer fra sommeren 2023 til slutten av 2024.

NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) er prosjekteier. Karde leder prosjektet og utfører faglig arbeid i tillegg. Samarbeidspartnerne er Utvik­lingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester Agder (Vest) og Vestland (Horda­land).

Fiansiering

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
E-post: rh@karde.no
Mobil: 982 112 00

Logoene til NFU, Karde, Stiftelsen Dam og Utviklingssentrene.

Side oppdatert 4.8.2023