From web to PDF (test)

Business TalksKarde behersker ledelse som fag. Vi har gode resultater og skussmål fra tidligere virksomheter og prosjekter. Flere av Kardes medarbeidere er PRINCE2-sertifiserte prosjektledere.

Karde tar gjerne ‘management for hire’-oppdrag. Vi kan bistå på kort varsel, og vi kan ta på oss både korte hasteoppdrag og oppdrag som har lengre varighet.

Kardes medarbeidere har lang erfaring som prosjektledere, både nasjonalt og internasjonalt. Flere av oss har hatt sentrale lederstillinger i nærings- og organisasjonsliv, og anvendt forskning. Kardes seniorpersonell har ledet en rekke store internasjonale multiklient- og innovasjonsprosjekter.

Vi har også bred erfaring fra komitéer, styrer og utvalg.

Kontakt

Terje Grimstad, mobil 908 44 023

Innovasjon2Innovasjon innebærer å skape nye produkter, prosesser eller tjenester enten teknologisk eller på andre måter. For å gjøre en idé eller oppfinnelse til en innovasjon må den komme til praktisk anvendelse og skape verdi. Innovasjon skjer i alle næringer, i alle typer virksomheter og innenfor alle teknologier.

Utvikling av nye idéer foregår ofte i prosjektkonsortier med partnere som arbeider godt sammen og som har kompetanse som utfyller hverandre. Støtte fra det offentlige virkemiddelapparatet er ofte en nødvendig forutsetning for realisering av innovative idéer.

Støtten kan søkes både nasjonalt og internasjonalt. Kardes ansatte har mange års erfaring med å skaffe finansiering til innovasjonsprosjekter. Karde har siden begynnelsen av 2005 hatt internasjonale prosjekter i sin portefølje.

Vi kjenner søknadsmetodikken og vurderingskriteriene, og vet hvilke nasjonale og europeiske strategier som er viktig for en vellykket søknad. Vi kan være en partner for å skaffe finansiering til innovasjons-prosjekter. Horizon 2020 er det nye europeiske programmet for forskning og innovasjon. Vi har i 2014 deltatt i en rekke initiativ for å etablere europeiske H2020-prosjekter sammen med partnere fra mange europeiske land. Med støtte fra Norges forskningsråd utarbeider vi forslag til nye prosjekter og bringer sammen partnere
fra fjern og nær.

Kontakt

Terje Grimstad, mobil 908 44 023
Riitta Hellman
, mobil 982 11 200
Erlend Øverby, mobil 901 29 642

Brain

Nedsatt kognitiv funksjonsevne kan føre til lærevansker, lese- og skrivevansker, vanskeligheter med problemløsning, konsentrasjons- og oppmerksomhets-problemer, nedsatt orienteringsevne, nedsatt hukommelse, osv.

IKT for personer i disse målgruppene må være utformet slik at de opplever løsningene som selvforklarende, enkle å bruke, og ikke minst nyttige i hverdagen.

Vi utvikler hjelpemidler, apper og e-læringsressurser til eldre personer, personer med demens, og personer med utviklingshemning. Vår kompetanse strekker seg fra grundig forståelse av brukerkrav til utvikling, testing og kommersialisering av slike løsninger.

Kontakt

Riitta Hellman, mobil 982 11 200
Gro Marit Rødevand, mobil 913 50 096

Formålet med et system eller en tjeneste er å la brukeren utføre oppgaver. Brukeropplevelsen skapes gjennom det som i dag kalles interaksjonsdesign (brukergrensensnitt). Man kan hevde at jo mindre brukeren legger merke til dette, jo mer vellykket er utformingen. Brukere forventer at grensesnittet presenterer funksjonaliteten på en god måte, og at det er estetisk og behagelig for øyet.

Karde har opparbeidet solid kompetanse om interaksjonsdesign og tilgjengelige brukergrensesnitt, både når det gjelder resultatet og selve prosessen fram til et design. I dag er faktisk oppmerksomheten om tilgjengelighet større enn noen gang tidligere i Norge. Noen av
årsakene til dette er reglene for offentlige innkjøp, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, utvikling av tilgjengelighetsstandarder samt et stort internasjonalt fokus. I våre utviklingsprosjekter er tilgjengelighet et integrert og viktig element.

Karde praktiserer brukersentrerte metoder slik at brukeren kan spille inn sin kunnskap og sine krav. Fokusgrupper, personas, nettundersøkelser, scenarioer og papirprototyping er eksempler på våre viktigste metoder.

Vi produserer responsive designløsninger som optimaliserer visningen for ulikt utstyr slik som smarttelefoner, nettbrett og dataskjermer i mange forskjellige størrelser, formater og oppløsning.

Vi har sterkt fokus på interaksjonsdesign for brukere med nedsatt kognitiv funksjonsevne, og har lang praksis fra dette feltet. Karde var allerede i 2009-2010 med på å lage en veileder om kognitiv tilgjengelighet, sammen med Norsk Regnesentral. Den er fortsatt relevant.

Våre medarbeidere deltar også i standardiseringsarbeidet om tilgjengelighet. Vi ser på standarder som et viktig verktøy for å oppnå tilgjengelige systemer og tjenester for alle brukergrupper.

Kontakt

Riitta Hellman, mobil 982 11 200

happy_user

[wp_objects_pdf]