Systemutvikling

Modern computer devicesKarde, sammen med sine partnere, utformer, utvikler og integrerer systemer for elektroniske tjenester. Vårt hovedfokus er web-baserte tjenester, så vel på PC-plattform som på mobiltelefon og digital TV.

I systemutviklingen følger vi brukersentrerte metoder fra behovskartlegging og -analyse til brukeropplæring og -oppfølging. Kardes sentrale metoder i de første fasene av en systemutviklingsprosess omfatter fokusgrupper, scenariemetodikk, samt bruken av story-boards og prototyper på ulike nivåer.

I utviklingsfasen støtter vi oss på formelle beskrivelsesteknikker (for eksempel UML). Vi baserer våre løsninger på tjenestebasert arkitektur (SOA), og implementerer løsningene på moderne språk (for eksempel Java). Karde har god kjennskap til Open Source løsninger, og fører gjerne systemutviklingsprosesser basert på en slik prioritering.

Brukergrensesnitt er et sentralt kompetanseområde i Karde. Vi baserer våre løsninger og anbefalinger på prinsippene for universell utforming som vi har videreutviklet for digitale tjenester. Mobilløsninger som utvikles i samarbeid med Tellu AS følger slike prinsipper.

Karde har god kompetanse på sikkerhet, vedlikehold og drift av systemer, og dette bringer vi inn i systemutvikingsprosessene.

Karde tar gjerne oppdrag som dekker hele systemutviklingsprosessen, inklusive ledelse.

Kontaktperson
Terje Grimstad, mobil 908 44 023