Universell utforming

SkiltBegrepet universell utforming stammer fra arbeidet ved North Carolina State University. Universelt utformede produkter, tjenester og omgivelser kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming. For å evaluere eksisterende utforming og for å bistå designprosessen utarbeidet en gruppe amerikanske arkitekter, produktdesignere, ingeniører og forskere ved The Center for Universal Design en knippe prinsipper for universell utforming. Disse er:

  1. Like muligheter for bruk
  2. Fleksibel i bruk
  3. Enkel og intuitiv i bruk
  4. Forståelig informasjon
  5. Toleranse for feil
  6. Lav fysisk anstrengelse
  7. Størrelse og plass for tilgang og bruk

I tillegg er det utarbeidet en utfyllende definisjon og konkrete retningslinjer til hvert prinsipp.

Karde har systematisk bygget opp kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet i forbindelse med IKT og digitale medier. Kardes arbeid med universell utforming er knyttet til store, internasjonale FoU-prosjekter OSIRIS og DIADEM, og de norske samarbeidsprosjektene UNIMOD og e-Me. Kompetansen blir benyttet i prosjekter som utvikler og prøver ut produkter. Forprosjektene ALDERNSAMPO og Touch IT, og AAL-prosjektet Mylife (2011-2012) er eksempler på dette.

Kardes arbeid har resultert i en rekke retningslinjer for universell utforming av brukergrensesnitt på mobiltelefon. Et viktig bidrag er Deltasenterets veileder om kognitiv tilgjengelighet av nettsteder i 2009-2010. Disse retningslinjene ble utarbeidet av Norsk Regnesentral og Karde AS i samarbeid. Disse retningslinjene lar seg anvende både i utforming av nye tjenester, og i evaluering og forbedring av eksisterende tjenester. Vi gjennomfører gjerne evaluering av nettsetder i forhold til veiledrens anbefalinger.

Kontaktperson
Riitta Hellman, mobil 982 112 00.