Semicolon: Samhandling i offentlig sektor (avsluttet)

Tema og målsetting

Målsetningen med Semicolon var å bedre samhandlingen i offentlig sektor med utgangspunkt i virkelige problemstillinger som deltakende etater la fram for prosjektgruppen. Prosjektet startet i 2007 og ble avsluttet i 2014. Prosjektdeltakerne var offentlige etater, bedrifter, universiteter og forskningsinstitusjoner. Hovedaktivitetene i prosjektet har vært rettet inn mot semantiske definisjoner av informasjon, tilgjengeliggjøring av informasjon, utveksling av informasjon og forvaltning av informasjon. Aktivitetene kan sammenfattes i følgende aktiviteter og leveranser:

  • Livssyklusprosess for utarbeiding, implementering og forvaltning av begrepssystemer
  • Metoder for metadatakvalitet
  • Rapport om åpne data og lenkede data
  • Metode for tilgjengeliggjøring av lenkede data
  • Definisjon av URI-regime som sikrer entydige referanser til hvor data finnes
  • Metode for utveksling av informasjon mellom offentlige etater i form av maler og sjekklister
  • Utnyttelse av lukkede og åpne data innenfor sikre soner med semantiske teknologier og teknikker for lenkede data

I arbeidet med informasjon har det vært gjort flere juridiske betenkninger, spesielt knyttet til utveksling av informasjon hvor man må sikre at alle partene i en utveksling har felles oppfatning av hva begrepene betyr. Det er utarbeidet:

  • Metode for harmonisering av begreper bruk i forvaltningslover

Karde var prosjektets eier og prosjektleder.

Finansiering

Semicolon var et innovasjonsprosjekt for offentlig sektor knyttet til Verdikt-programmet i Norges forskningsråd. Prosjektet var delfinansiert av Norges forskningsråd og de deltakende etatene. Partnerne la ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

  • Resultater fra prosjektet er presentert på www.semicolon.no
  • Prosjektdeltakerne var Skattedirektoratet, Brønnøysundregistrene, DIFI, Helsedirektoratet, KS, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet, Karde, Det Norske Veritas, Computas, NorStella, Institutt for informatikk og Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI, Universitetet i Agder, SINTEF og Universitetet i Linköping

Kontakt

Prosjektleder Terje Grimstad
Mobil: 908 44 023

 

Internasjonalt-samarbeid