Telma – Felles telemedisinsk løsning på Agder (2016-2019)

Tema og målsetting

Prosjektet Telma bygger på erfaringene gjort i EU-studien United4Health (U4H) og NFR Verdikt-prosjektet Collaborative Point-of-Care Services Agder. Telma er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Kristiansand, Farsund og Risør, Sørlandet Sykehus, Universitetet i Agder og Karde AS. Karde er prosjektleder.

Prosjektet har som ambisjon å etablere en felles telemedisinsk løsning for alle 30 kommuner på Agder. Løsningen skal følge opp innbyggere med kroniske sykdommer og komorbiditet (flere ulike sykdommer samtidig hos samme person) eller grupper av pasienter som representerer kost/nytte for kommunene. Pasientene følges opp med kombinasjoner av måling av medisinsk tilstand, f.eks surstoffmetning og puls for pasienter med KOLS, spørsmål via nettbrett og video- eller telefonkonsultasjon med sykepleier på en av 3 telemedisinske sentraler (Kristiansand, Farsund og Risør). Måler er å avsløre og behandle ny forverring av sykdommen med for å skape en bedre livssituasjon for pasienten, redusere behov for personellintensive tjenester fra kommuner og sykehus og redusere reinnleggelser.

Erfaringene fra U4H og Verdikt tilsier at telemedisinsk oppfølging har potensiale til å hindre unødvendige reinnleggelser og bidrar til stor grad av trygghet og tolkning av symptomer og behandling.

Prosjektet Felles Telemedisinsk løsning Agder vil videreutvikle ambisjonen om én felles fremtidig modell for telemedisinsk samhandling for alle 30 kommuner på Agder og Sørlandet sykehus HF. I tillegg til KOLS, så vil det utvikles moduler for hjertesvikt og diabetes og for personer med en eller flere av disse sykdommer (komorbiditet) samt nye moduler for andre kroniske sykdommer.

Forventede gevinster av prosjektet er:

  • Stordriftsfordeler og kompetanse ved at noen få kommuner ivaretar oppfølging av pasienter på vegne av flere andre kommuner.
  • Kostnadseffektiv bruk av spesialisthelsetjeneste.
  • Bedre kostnadseffektivitet i utvikling, drift og oppgradering av programvare.
  • Effektiv bruk av teknologisk utstyr.
  • Enhetlige pasientforløp og tjenestedesign i samhandling mellom sykehuset, fastleger og ulike kommuner.
  • Ensartet IKT-samhandling gjør det mulig å diskutere aktuelle pasienter mellom behandlingsnivåer.
  • Pasienter som bedre mestrer kronisk helsesvikt, får bedre livskvalitet og har mindre behov for sykehustjenester og personellintensive tjenester.
  • Erfaringer og modeller som gjelder for 30 ulike kommuner vil ha stor overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt.
  • Bredere og dypere kompetanse i oppfølging av pasienter med kronisk helsesvikt.

Film om Telma

Du kan lese mer på prosjektets nettsted www.telma.no.

Finansiering

Telma er et prosjekt knyttet til IKT pluss-programmet i Norges forskningsråd. Prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd og deltakerne.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Terje Grimstad
Mobil: 908 44 023