DIADEM (avsluttet)

Delivering Inclusive Access for Disabled or Elderly Members of the community

Karde og Norsk Regnesentral (NR) tok sammen initiativet til søknaden om prosjektet DIADEM. Prosjektet var treårig, og ble finansiert av programmet e-Inclusion under Information Society Technologies i EUs 6. rammeprogram for FoU. Formell oppstart var 1.9.2006. Prosjekdeltakelse var grunnleggende i Kardes satsing på IKT for brukere med kognitive utfordringer. Resultater fra DIADEM gav oss nyttig bakgrunnskompetanse for gjennomføringen av mange framtidige prosjekter.

Hovedmålet i DIADEM var å utvikle retningslinjer og teknologi som skal øke tilgjengeligheten av elektroniske tjenester for eldre og personer med kognitive funksjonshemninger. Karde og Norsk Regnesentral samarbeidet i DIADEM om brukergrensesnitt, universell utforming, og utvikling av fleksible IKT-løsninger som kan brukes av personer med ulike forkunnskaper og kognitive forutsetninger.

Én av hovedutfordringene var å få systemene til å tilpasse seg på en enkel og dynamisk måte. I dette arbeidet ble det kombinert teknikker fra ulike områder, som analyse av bruksmønster, bruk av brukerprofiler og personalisering, ulike måter å framstille den samme informasjonen på (multimedia), samt e-læring.

Partnere og finansiering

Brunel University fra Storbritannia var koordinator for prosjektet. Øvrige partnere var: Norsk Regnesentral (Norge), Karde AS (Norge), More AS (Norge), Bluegarden AS (Norge), Sheffield City Council (Storbritannia), CSI-Piemonte (Italia), Turin Municipality (Italia) og Riga City Council (Latvia).

De norske partnerne stod for ca. 35 % av FoU-arbeidet som hadde en ressursramme på totalt 303 månedsverk. Budsjettrammen for hele prosjektet var på ca. 3.200.000 € (ca. 26 mill. kr), hvorav EU bidro med 1.950.000 € (ca. 16 mill. kr). De norske partnerne mottok 42 % av EU-bevilgningen.

Kontaktinformasjon

Terje Grimstad

Mobil: 908 44 023