Universell utforming av hverdagsteknologier for eldre (avsluttet)

Tema og målsetting

Offentlig sektor står overfor store utfordringer i takt med økende antall eldre og flere som krever be­hand­ling og omsorg. På samme tid vil det være relativt færre ansatte som skal løse disse oppgavene, og relativt færre res­surser tilgjengelig generelt. Dette krever innovasjon. Ny teknologi blir sett på som en del av løs­ningen. Intelligent hverdagsteknologi kan ha stort potensiale i å løse noen av disse oppgavene.

Vårt nedslagsfelt er eldre personer som vil bo selvstendig og selvhjulpet i sin egen bolig så lenge som mulig, hjulpet av hverdags­teknologi som er godt utformet, dvs. mest mulig universelt.

Prosjektet ble gjennomført av Karde i samarbeid med Vaksdal kommune fra Region Nordhordland.

Hverdagsteknologi som selges av norske for­hand­lere både på nett og med fysiske bu­tikker ble benyttet når vi valgte produkt­er som skulle evalueres i pro­sjekt­et. Endelig utvelgelse ble gjort i prosjektet i samarbeid med kommunedeltakerne.

Valgkriteriene var:

Generelt

  • Bredest mulig utvalg idet det er mange ulike situasjoner, brukere og behov der hverdags­tek­no­lo­gi trengs og brukes.
  • Representative prisklasseeksempler.
  • Allment tilgjengelige produkter i elektrobutikker eller via e-handel (dvs. ikke hjelpemidler, pro­dukter i laboratoriums-/forsøksfase, eller produkter som anskaffes via spesielle inn­kjøps­ordninger).

Teknisk, bruksrelatert

  • Roboter (egenskapen som kvalifiserer til ‘robot’ synes å være at de beveger seg, “tenker” og gjør jobben).
  • Maskiner/apparater som «programmeres» og som utfører tilnærmet hele oppgaver men som ikke vanligvis oppfattes eller kalles ‘roboter’ (bakemaskin er ett eksempel).
  • Maskiner/apparater som har en tydelig IKT-komponent som brukeren interagerer med (typisk via et display).
  • Maskiner/apparater som kan ses å øke velferd, trivsel og selvstendighet i hjemmet, men som likevel ikke hører inn under vanlige husholdningsapparater slik som barbermaskin, miks­mas­ter, støvsuger osv.

Målsetninger

Prosjektets hovedmål var å levere praktisk kunnskap om universell utforming av hverdagsteknologi til brukere, pårørende og fagpersonell for informerte valg og best mulig bruk av teknologien.

Et delmål var å utvikle et rammeverk/sett av kriterier for vurdering av hverdagsteknologienes universelle utforming.

Et annet viktig delmål var å spre resultatene aktivt og bredt, og også å informere forhandlere i Norge.

Resultater

Hovedresultatet var en vei­le­der til omsorgsfunksjonene i kommuner når de tar i bruk el­ler an­­befaler hverdags­tek­no­lo­gi til sine inn­byggere, og tilsvarende til familiepårørende, om hvordan uni­versell utforming kan vurderes og de beste hverdagsteknologiene velges.

Finansiering

Prosjektet var hovedfinansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) v/ Deltasenteret. Karde og Vaksdal kommune la ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

 

bufdir
Deltasenteret, UnIKT
Vaksdal kommune

 

 

 

iStock_000028912172Large