PRAKSIS (avsluttet)

Praksisarbeid for og med personer med demens

Tema og målsetting

PRAKSIS handlet om å oversette de demensrelaterte Deep-veilederne til norsk (bokmål), å prøve dem ut i praksis, og å distribuere dem til potensielle interessenter. Veilederne ble opprinnelig produsert av et faglig demenskonsortium i Storbritannia (The UK Network og Dementia Voices og Innovations in Dementia). De retter seg mot ulike typer arbeid der personer med demens er involvert, eller der arbeidet handler om personer med demens. I tillegg ble det oversatt deler av en opprinnelig dansk veileder for skriving av lettlest tekst for utvikling og dokumentasjon av IKT-baserte hjelpe­midler.

Veilederne kan være nyttige for alle som arbeider med personer med demens eller andre hukommelsesproblemer, og for personene selv. Veiledernes språkdrakt gjør det mulig for f.eks. pårørendeforeninger å delta i utviklingsarbeid på egne premisser. Oversettelsesarbeidet ble godkjent av Deep-konsortiet.

Finansiering

PRAKSIS ble tilskuddsfinansiert av programmet UnIKT i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Karde la ned en egeninnsats i form av spredning av informasjon og resultater.

Resultater

Veileder for skriving av lettlest tekst.

Deep-veilederne:

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Side oppdatert 2.2.2022