Jeg vil stemme! (avsluttet)

Dette prosjektet videreføres i valgåret for stortingsvalg 2021 som  Jeg vil stemme! (2021).

Bakgrunn

Et velfungerende demokrati forutsetter at samfunnsmedlemmene kan påvirke politiske beslutninger gjennom demokratiske deltakelseskanaler. Politisk deltakelse og å kunne stemme er en menneskerett.

Mennesker med utviklingshemning har ulike behov for tilrettelagt informasjon. Noen kan nyttiggjøre seg av lettlest informasjon, men for flere er dette ikke tilstrekkelig tilrettelegging. For å kunne være selvstendig i å innhente informasjon for eksempel rundt de ulike politiske partiene og hvorfor og hvordan man stemmer, er det nødvendig å tilrettelegge på flere måter, herunder lettlest, symbolsatt med piktogrammer, eller tegnspråktolket.

Videre, informasjon om partiprogrammer og hvordan det politiske systemet i Norge fungerer finnes digitalt, men denne informasjonen kan for mange være utydelig og komplisert å forstå. Språket er vanskelig og sakene er mange. Lite av informasjonen som er tilgjengelig er tilrettelagt.

Ved å utvikle en nettbasert løsning med tilrettelagt informasjon rundt politikk og valg, gis flere mennesker med utviklingshemning muligheten til å ta selvstendige valg og delta aktivt i det politiske og offentlige liv på lik linje med andre.

Målgruppe og målsetting

Prosjektets overordnede mål var å bidra til å oppfylle artikkel 29 i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ved at mennesker med utviklingshemning skal ha mulighet til å kunne foreta et selvstendig valg og kunne delta uten diskriminering og på lik linje med andre første gangen i kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

Delmål for prosjektet var å øke tilgangen til valginformasjon for mennesker med utviklingshemning gjennom:

  1. Å utvikle en moderne nettbasert løsning med informasjon som er lettlest, tegnspråktolket og symbolsatt som kan nå brukere i hele landet og videreutvikles til flere valg. Nå fins det på www-jegvilstemme.no
  2. Å oppdatere NFUs kursmateriell om kommunevalg og linke det til det nyopprettede nettstedet.

Den primære målgruppen for prosjektet var mennesker med utviklingshemning over 18 år. Dette er ingen ensartet gruppe, men mennesker med individuelle behov og store variasjoner i tilretteleggingsbehov og kommunikasjonsform.

Prosjektets resultat www.jegvilstemme.no kan også være til nytte for andre målgrupper som for eksempel

  • mennesker med begrensede norskkunnskaper
  • mennesker med kognitive utfordringer
  • mennesker med tegnspråk som sitt førstespråk, med lese-/skrivevansker

I tillegg til å være aktuelt når et valg nærmer seg, kan nettstedet brukes som et verktøy for kursvirksomhet generelt om demokrati og politikk.

Gjennomføring av prosjektet

Prosjektet var et samarbeid mellom Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Signo Vivo og Karde AS. Karde utvikler nettløsningen.

Prosjektet varte i ni måneder: januar 2019 – september 2019.

Finansiering

Prosjektet ble støttet av Valgdirektoratet. Både NFU, Karde og Signo Vivo la ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker

Kontakt

Helene T. Strøm-Rasmussen (prosjektleder, NFU)

Åsne Mørken (Signo Vivos prosjektansvarlig)

Riitta Hellman (Kardes prosjektansvarlig)

Størsteparten av Norges kart med flagg på stang på Hardangervidda (kanskje der?)

Mennesker som står bak gardinen i et valgavlukke